Merci dass du dech fir d’Memberskaart entscheet hues!

 

Mir bieden dech folgend Dokument auszefëllen. Du kriss op deng E-Mail Adress eng Confirmatioun’s E-Mail geschéckt. Kuck virsiichtshallwer och an dengem Junk/Spam Ordner no.

 

Nom bezuele vun deenen 10 € kriss du deng Memberskaart wéi och deng Concept Partner Kaart mat der Post heem geschéckt. 

 

Mir gesinn eis op engem vun deenen nächsten Eventer vum HBB!

 

Merci fir däi Vertrauen!

 

#mirsinnhai

 

Designed by

HBBartreng © 2019

Webhosting by
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.